Návody

Citování

Odcitovat práci, kterou jsme použili pro vytvoření našeho díla je nejen slušnost, ale také zákonná povinnost. Při studiu na vysoké škole je tak osvojení si pravidel správného citování nezbytné. Plagiátorství jakožto nepřiznané použití cizího díla je pak považováno za hrubý prohřešek, ze kterého plyne přísný postih.

Základní pravidla

V odborném textu musíme rozlišit citát (přímou citaci), parafrázi (nepřímou citaci) a vlastní myšlenky. 

Citát, tedy doslovně převzatý text, graficky odlišujeme uvozovkami a volitelně i kurzívou. Text je pak propojen tzv. odkazem s informacemi o zdrojovém dokumentu (bibliografickou citací).

Příklad citátu

Ačkoliv je školství českou veřejností chápáno jako jedna z klíčových prioritních oblastí, není zároveň – a to dlouhodobě – vnímáno jako oblast potýkající se s vážnými problémy. […] Pro českou společnost je naopak typická dlouhodobě vysoká spokojenost se stavem českého školství“ (Černý, Greger, Walterová, & Chvál, 2009, s. 31).

V seznamu zdrojů pak najdeme:

Černý, K., Greger, D., Walterová, E., & Chvál, M. (2009). Školství očima české
veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, 3(3), 25–49. https://doi.org/https://doi.org/10.14712/23363177.2018.196

Parafráze je pak cizí myšlenka převyprávěná vlastními slovy. Nedává se do uvozovek, ale stejně jako u citátu je nezbytná informace o původu převzaté myšlenky, tedy odkaz a bibliografická citace. Parafrází by v textu mělo být poměrově více, než citací.

Příklad parafráze

Česká veřejnost vnímá školství jako klíčovou oblast, nicméně nepřipouští v souvislosti s ním žádné vážné problémy, naopak je s jeho stavem dlouhodobě spokojená. (Černý, Greger, Walterová, & Chvál, 2009, s. 31).

V seznamu zdrojů pak najdeme:

Černý, K., Greger, D., Walterová, E., & Chvál, M. (2009). Školství očima české
veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, 3(3), 25–49. https://doi.org/https://doi.org/10.14712/23363177.2018.196

Vlastní nepřejaté myšlenky a úvahy pak samozřejmě nejsou doprovázeny žádnými odkazy na literaturu. Všeobecně známé informace (např. že Sněžka je nejvyšší vrchol ČR) také necitujeme. 

 • Vždy bychom měli uvést primární zdroj (tedy původního autora, nikoli toho, kdo myšlenku již jednou převzal).
 • Citace uvádíme v jednotném stylu.
 • Dodržujeme zvolenou citační normu (na PdF se nejčastěji setkáte s normou APA nebo ČSN ISO 690 - zjistěte si na katedře, kterou normu preferují).
 • Údaje o dokumentu si zapisujeme hned, zpětně nemusí být všechny informace nutné k zápisu citace k dispozici. 
 • Práci s citacemi vám mohou usnadnit citační generátory a manažery (např. CitacePRO nebo Zotero). 
Vyhledávání e-zdrojů

Základem každého úspěšného vyhledávání, ať už na internetu, nebo v databázích, je správné definování klíčových slov. To jsou termíny, které co nejpřesněji vystihují téma naší práce. 

Jak mají vypadat správně definovaná klíčová slova?

Nejčastěji jsou to podstatná jména či slovní spojení v 1. pádu. 

Např. pro vyhledání zdrojů k práci Role asistenta pedagoga při edukaci žáků s Downovým syndromem na základní škole speciální bychom mohli zvolit tato klíčová slova:

asistent pedagoga, Downův syndrom, základní škola speciální

Klíčová slova pak můžeme ještě rozšířit o synonyma (slova podobného významu), případně nadřazené a podřazené termíny. 

Protože každý článek a kniha v databázi jsou popsány v angličtině (i když je článek psán třeba česky), je potřeba naše klíčová slova také přeložit do angličtiny, zajistíme si tak více vyhledaných výsledků. 

V dalším kroku zapíšeme naše anglická klíčová slova do zvoleného vyhledávacího systému. V případě MU doporučujeme využít discovery.muni.cz. Zde prohledáte jedním vyhledávacím dotazem téměř všechny dostupné databáze najednou. 

Můžete také vyhledávat v konkrétních databázích, jejich seznam najdete na ezdroje.muni.cz.

Jaké zástupné znaky můžu při vyhledávání použít?

Klíčová slova se mohou objevovat v různých tvarech. Zástupné znaky nám tak mohou pomoci s nalezením všech jeho variant. Nejčastěji je to * (nahradí jeden a více znaků) nebo ? (nahradí jeden znak).

Např. pedagog* nalezne tvary pedagog, pedagogika, pedagogický, pedagogical, pedagogy atd. 

Např. *sthehic nalezne esthehic i aesthehic

Co když chci vyhledat přesné slovní spojení?

Chceme-li najít ustálené slovní spojení, je vhodné použít znak uvozovek. Vyhledávač tak pozná, že má hledat zadaná slova v tomto přesném pořadí vedle sebe. 

Např. "základní škola", "sociální pedagogika" nebo "Labutí jezero"

Prezentační dovednosti

Zvládli jste napsat práci a teď ji máte odprezentovat před spolužáky a vyučujícím. Jak na to, abyste to správně "prodali"? Důležitá je dostatečná příprava. Nejprve si musíte ujasnit tyto základní věci:

 • Ke komu budete mluvit (Prezentovat musíte "jazykem vašeho kmene".)
 • Co chcete sdělit (Jaké je hlavní sdělení? Ideálně pokud ho dokážete vyjádřit jednou větou.)
 • Kde budete mluvit (V jakém prostředí? Znáte ho? Pokud ne, zjistěte si o něm něco dopředu, je-li to možné. Nezakočí vás tak např. technické vybavení.)
 • Kolik času budete mít k dispozici (Není dobré skončit ani příliš brzy, ale ani přetahovat stanovený čas.)

„40 % úspěchu je poutavý a dobře poskládaný obsah, 20 % jsou skvělé slajdy, které vizuálně dokreslují příběh, a zbylých 40 % je na prezentujícím – jak své myšlenky prodá.“

Marek Hrkal, Odprezentuj.cz

Pokud má být vaše prezentace podepřena slajdy, nezapomeňte, že ty mají být pouze doplňkem, nikoli základem vašeho vystoupení. Nikdo se dlouhodobě nedokáže soustředit  na čtení textu a poslech zároveň.

 • Slajdy by měly být vzdušné, ne zahlcené textem.
 • Zapomeňte na to, že budete slidy doslovně číst.
 • Obrázky a fotografie musí být v dostatečném rozlišení (a pozor na copyright!).

Soustřeďte se na váš verbální a neverbální projev. Vyzkoušejte si prezentaci několikrát nanečisto, vždy nahlas a ideálně před zrcadlem nebo někoho poproste, ať vás natočí. Tato složka je stejně důležitá, jako sdělovaný obsah!

Závěrečné práce

Pro zakončení studia je nutno odevzdat závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci. Jak taková práce může vypadat se dozvíte nahlédnutím do Archivu závěrečných prací MU, kde jsou dostupná plná znění prací i s jejich posudky vedoucího a oponenta. Více informací k tématu najdete na webu PdF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info